Om

OM OS ………

Grundejerforeningen Fårehave/Fælleshave, stiftet d. 9. oktober 2013

Boligområde ved Ladegårdsvej, Haderslev

Arealet er ualmindeligt smukt beliggende og udgør en svagt, mod vest hældende, dalside ned mod Åstrup bæk. Højdeforskellen mellem Ladegårdsvej i øst og Åstrup bæk er ca. 15 m. Mod nord afgrænses det fremtidige byområde af en frugtplantage og et bredt levende hegn.

Selve dalsænkningen samt de store nordvendte skråninger vest for bækken er friholdt for bebyggelse og udlagt til offentligt, grønt område.

Favrdal-områdets plateau – mod vest – ligger ca. 10-15 m højere end lokalplanområdets terræn. Det betyder, at man herfra vil kunne se ud over en stor del af lokalplanens bebyggelse. Derfor ønsker byrådet at sikre en vis ensartethed i tagformer og -materialer, samt at bebyggelsen opdeles i overskuelige enheder af kraftige, levende hegn, svarende til de levende hegn, som egnen er så rig på.

Lokalplanen fastlægger placering af en mere koncentreret boligbebyggelse (etagehuse og tæt-lav bebyggelse) langs Ladegårdsvej og åben-lav bebyggelse på den øvrige del af området. Bebyggelsen opdeles i øvrigt i boliggrupper omkring hver sit lege- og opholdsareal, bundet sammen af interne stier.

Langs med Ladegårdsvej samt ned gennem området udlægges 20 m brede beplantningsbælter til levende hegn der dels skærmer mod Ladegårdsvej dels medvirker til at give området en mere overskuelig hovedstruktur.

Kvarteret er et trygt og sikkert sted at vokse op. Her kommer man til at bo tæt på naturen, og der er nem adgang til hyggelige gåture ved fjorden. Når børnene skal i skole, kan det foregå via stisystemet til Favrdalskolen, og desuden byder kvarteret på børneinstitution og idrætsfaciliteter.